MFC Levenslust biedt hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (J/M/X) van 6 tot 25 jaar met gedrags-en emotionele stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen al dan niet in combinatie met een licht-mentale beperking.

Er wordt zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) – dit is hulp  voor jongeren met een vermoeden van een handicap en/ of met een weinig intensieve hulpverleningsnood –  als niet –rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) aangeboden.

Voor intensieve, langdurige hulpverlening (NRTH) is er een jeugdhulpverleningsbeslissing  nodig van de Intersectorale ToegangsPoort (ITP).

Hiervoor dient een aanvraag te worden ingediend bij de ITP door middel van het indienen van een A-document.  Een multidisciplinair team kan een aanvraag voor NRTH binnen een MFC van het VAPH opmaken en indienen bij de ITP.

Nadat we over de nodige aanmeldingsgegevens beschikken wordt een aanmelding besproken op het aanmeldingteam dat op wekelijkse basis wordt georganiseerd. Vaste leden van het aanmeldingsteam zijn de directeur zorg, de kinderpsychiater, de zorgcoördinator en de coördinator van de sociale dienst.

Als we als MFC mogelijk een antwoord kunnen bieden op de hulpvraag van de  aangemelde jongere wordt door het aanmeldingsteam beslist tot het organiseren van een intake. Hierbij worden naast de jongere ook zijn ouders en eventueel de  doorverwijzer uitgenodigd.

Tijdens de intake verschaffen we enerzijds zicht op onze werking en ons hulpverleningsaanbod en trachten we een beeld te krijgen van de concrete hulpvraag van de jongere en diens context. Bij de intake heeft een jongere ook steeds een individueel gesprek met een psycholoog.

Na de intake wordt een opnameteam georganiseerd waar wordt beslist of er hulpverlening kan worden opgestart en zoja wanneer.

ISABELLE LAMINÉ

Binnen MFC Levenslust coördineert Isabelle Laminé alle aanvragen voor hulp.

Je bereikt Isabelle op:

02 – 568 11 40
0472 – 19 34 98
Isabelle.lamine@levenslustvzw.be