Stage in MFC Levenslust

Geplaatst 4 maanden geleden

MFC Levenslust vzw is een dynamische organisatie binnen de sector voor kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen (VAPH). We bieden tijd en ruimte aan die jongeren bij wie het evenwicht in hun dagdagelijkse leven op de helling komt te staan, omwille van een eigen handicap en/of een onstabiele thuissituatie. Leren samen leven in verbondenheid met elkaar is een centraal thema. Samen met een 300-tal medewerkers geven we gespecialiseerde en professionele begeleiding door middel van verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Onze troeven voor de stagair(e)

 • Mogelijkheid tot leren en ervaren uit en in de praktijk
 • Inclusieve zorg
 • Diversiteit
 • Talentgericht werken
 • Werken in multidisciplinaire teams
 • Expertise in begeleiding en behandeling van gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • Persoonlijke follow-up door stagementor

Ons doel

Het meegeven van een (eerste) ervaring met de mogelijkheid tot verdieping.
Veilige groei-omgeving aanbieden met een ervaren stagementor.
Positieve focus leggen met de mogelijkheid tot veel feedback.
Wij gaan samen op zoek naar de talenten van de stagiair.

Wie kan bij ons terecht?

Wanneer de school zich kan vinden in onze visie (cfr. website) zijn studenten uit de richtingen ‘Bachelor in de Orthopedagogie’, ‘Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen’ en ‘Gegradueerde in de orthopedagogie’, ‘Bachelor in de pedagogie van het jonge kind’ en studenten uit het ‘Sociaal Cultureel Werk’  welkom voor een stage in een  verblijfsgroep of in de module dagbesteding.
Tot slot staan we ook open voor nieuwe voorstellen.

Verloop van de stage

Vooraf

 • De student neemt ten laatste 14 dagen voor de start van de stage contact op met de stagecoördinator. Liefst per mail.
  Je maakt een afspraak voor de voorbereiding van je stage.
 • We vragen aan alle stagiaires om zelf een formulier van de gezondheidsbeoordelingmee te brengen. De meeste studenten krijgen dit via de arbeidsgeneesheer die op school langskomt voor een medisch onderzoek. Wanneer dit niet het geval is, bestaat ook de mogelijkheid dat studenten dit document bekomen bij de huisarts.
 • Daarnaast vragen we om een uittreksel uit het strafregister (model 2Sv)te halen in het gemeente- of stadhuis en deze ons te bezorgen voor aanvang van de stage. Houd er rekening mee dat dit een tijdje kan duren, vraag dit dus tijdig aan. Dit mag ook maximum 6 maanden oud zijn wanneer je stage loopt.
 • Vooraf voorzien we ook een talenten interview met de stagementor en/of unit-verantwoordelijk van de werking waar je stage loopt: zo krijgt de mentor een goed zicht op de talenten van de stagiaire

Wat verwachten wij van de stagiair?

 • Een open communicatie tussen de school, stagiair en de stageplaats (mentor, groepsverantwoordelijke en andere begeleidsters).
 • Inzet
 • Leergierig en open-minded zijn
 • Spontaniteit
 • Initiatief
 • Feedback vragen en ook geven.
 • Een empowerende basishouding waarin dialoog centraal staat
 • Kennis van de doelgroep
 • Bereidheid tot zelfreflectie
 • Respect voor alle mensen ongeacht hun achtergrond of nood aan ondersteuning

Wat verwachten wij van de school?

 • Een open communicatie tussen de school, stagiair en de stageplaats (mentor, groepsverantwoordelijke en andere begeleidsters).
 • We willen graag van iedere school waar we mee samenwerken 5 folders/brochures waarin staat vermeld wie jullie zijn en wat de visie en regels zijn m.b.t. stage. Dit vragen we zodat de mentor, unitverantwoordelijken en directeur goed geïnformeerd zijn over de verwachtingen van de stage en de doelstellingen van de student.
 • Een overzicht van de reeds verworven en te oefenen competenties van de stagiair maakt het ons mogelijk om zo gericht mogelijke oefenkansen en begeleiding te bieden op maat van elke individuele student.
 • Vanzelfsprekend zijn follow-up gesprekken met de student mogelijk. Deze gesprekken gaan door in situ. We willen wel vragen om steeds vooraf een afspraak te plannen met de mentor hiervoor.  Het is ook fijn wanneer u steeds duidelijk vermeld of de mentor al of niet bij het gesprek verwacht wordt.  We voorzien voor alle gesprekken met de stagementor, stagebegeleider en de stagiair een maximumduur van 30 min. Erna kan de stagiair nog langer napraten met de stagebegeleider.  De eindevaluatie kunnen langer duren. We voorzien max 1u. Een uitzondering op deze regel kan steeds aangevraagd worden bij de stagecoördinator. Op deze manier kunnen we een kwaliteitsvolle begeleiding garanderen en volgen we samen het ontwikkelingsproces van de stagiair(e) goed op.
 • Indien gewenst mag een stagebegeleider ook even meedraaien in de groep om de leerling te observeren en begeleiden in zijn/haar werking. Dit gebeurt wel steeds na overleg met de unit-verantwoordelijke.

Wat kan de stagiair verwachten van ons?

 • Vele kansen: fouten maken? Zolang je er maar uit leert! Wij zijn een lerende organisatie.
 • Geduld en een luisterend oor: de student mag altijd vragen stellen en/of feedback vragen
 • Kritische blik: We willen studenten laten ervaren of deze richting iets voor hen is
 • Een kennismaking of verdieping van het echte werkveld.
 • Er kan altijd overlegd worden met de mentor over de inhoud van je takenpakket. Wij verwachten dat je als student initiatief neemt om nieuwe oefenkansen te grijpen.

Stagementor

 • Elke leefgroep heeft zijn vaste stagementoren. Ze hebben minstens 2 jaar werkervaring en werken vaak samen met de stagiaire. Naast de stagementor kan er ook gerekend worden op de andere begeleiders, de unit-verantwoordelijke en de teamcoach.
 • Het uurrooster wordt opgemaakt in overleg tussen stagiair en mentor. De student volgt hierbij zoveel mogelijk de uren van zijn mentor.
 • Stageopdrachten, verslagen, …worden steeds nagelezen door de mentor alvorens ze worden ingediend op school. Op deze manier weten we nog beter wat er bij de stagiaire speelt en kunnen wij nog extra informatie meegeven. Ook wij leren bij van studenten.

Nuttige informatie

Ziekte

De stagementor wordt zo snel mogelijk telefonisch verwittigd vóór de aanvang van de dienst. Bij een ziekteperiode van meer dan één dag vragen we een medisch attest.  Bij ziekte en andere afwezigheden wordt er samen met de school bekeken wanneer de stage wordt ingehaald.

Te laat komen

Onverwachte gebeurtenissen kunnen er, bij uitzondering, voor zorgen dat men te laat komt.  Het is belangrijk om ons hiervan onmiddellijk te verwittigen.  De groepsverantwoordelijken worden per sms verwittigd. Het inhalen van deze momenten gebeurt in onderling overleg met de school en mentor.

Deontologie

De stagiair vallen onder de wetgeving van het ‘Beroepsgeheim’
De stagiair is ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een zich onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieder waardigheid, gevoelens en overtuiging.
Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten. Ook elke discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.
Het is voor ieder verboden alcoholische dranken en of andere verslavende middelen, die het functioneren negatief beïnvloeden, te gebruiken of ervan onder invloed te staan tijdens de diensturen.

Verdere interesse

Wil je meer lezen over ons beleid stuur gerust een mailtje en we sturen de informatie op zodat je je perfect kunt voorbereiden op je stage.

Vacature kenmerken

CategorieMFC

Online solliciteren

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze of gerelateerde jobaanbiedingen van vzw Levenslust. Ze kunnen worden bewaard in functie van contact leggen voor andere werkaanbiedingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Op eenvoudig verzoek worden de gegevens verwijderd en vernietigd.